+421(0)905 847 023   info@ikab.sk

prevádzka: Staničná č.2, 911 05 Trenčín

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ikab.sk a definujú obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.ikab.sk: ING. BREZOVÁK ANDREJ – IKAB Staničná 2, 91105 Trenčín

tel.: +421 905 847 023 tel.: +421 905 902 468 e-mail: ikabplavky@gmail.com, IČO: 33171866

Podnikateľ je zapísaný na Okresnom úrade v Trenčíne  odbor Živnostenský  a  ochrany  spotrebiteľa: č.j. ŽO 4324/1992-132, spis.č.: ŽO-2001/06562/00002 3KA.

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Objednávky, vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.ikab.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s využitím osobných údajov v rámci obchodnej činnosti firmy IKAB v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Objednávkový formulár vyplňovaný kupujúci je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká okamžikom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný tovar a zaplatiť celkovú kúpnu cenu. Majetkom kupujúceho sa tovar stáva až po zaplatení celej kúpnej ceny jeho prevzatím. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Údaje uvedené kupujúcim musia byť pravdivé a presné. Pri dodávke tovaru vyrobeného, prípadne upraveného podľa požiadavky kupujúceho, nie je možné odstúpiť od zmluvy.

DODACIE PODMIENKY, PLATBY A CENY DORUČENIA

Nachádzate sa na stránke výrobcu. Tovar vybraný v časti Zákazka sa nenachádza skladom, ale je vyrábaný až na základe Vašej internetovej objednávky. Skladom sa nachádza iba materiál. Z toho dôvodu nie je možné takýto produkt vrátiť späť.  Dodacia lehota pri tovare na sklade je 5 – 10 dní. Dodacia lehota pri tovare ktorý sa šije na zákazku je individuálna, zákazník bude informovaný emailom, alebo telefonicky po obdržaní objednávky. Platba dobierkou – platíte v hotovosti až pri doručení zásielky. Priamy vklad = platba na účet.  Poštovné a balné je v prípade zasielania zásielky DPD kuriérom 4,98€, DPD kuriérom do ČR 7€. V prípade zákazníka z ČR bude na email uvedený v jeho objednávke zaslaná faktúra k úhrade s prepočtom EUR na CZK s aktuálnym kurzom NBS. Úhrada bude realizovaná na účet vedený v ČR.

VRÁTENIE TOVARU KUPUJÚCIM

Prosím venujte pozornosť aj ďalšiemu odseku

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia. Kupujúci môže požadovať výmenu za iný tovar, veľkosť, alebo ho vrátiť a nechať si svoje peniaze zaslať späť. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, kontaktujte nás písomne v listinnej podobe, e-mailom, alebo telefonicky. Vrátený tovar – nesmie byť používaný ( to znamená nenosený, len odskúšaný), alebo praný – nesmie byť poškodený alebo znečistený –  zabalený v obale ( obal sa dá jednoducho otvoriť bez porušenia, pretože jeho súčasťou je zips a chráni tovar pred jeho poškodením) s kompletnými visačkami, inak nebude výmena alebo vrátenie možné a tovar bude zaslaný späť. Pri dodávke tovaru vyrobeného, prípadne upraveného podľa požiadavky kupujúceho, nie je možné odstúpiť od zmluvy. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. K výmene alebo vrátenému tovaru je nutné priložiť doklad o kúpe tovaru a  formulár pre odstúpenie od zmluvy. Formulár pre odstúpenie od zmluvy sa nachádza na hlavnej lište, v časti IKAB – odstúpenie od zmluvy. Po kliknutí sa formulár automaticky stiahne. Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám budú peniaze poukázané poštovou poukážkou alebo na účet (podľa výberu zákazníka) najneskôr do 14 dní. Od 1.2.2016 banky zaviedli zmeny v platobnom styku, platí len IBAN účet. V prípade, že si kupujúci zvolí vrátenie peňazí na účet, prosíme o uvedenie čísla bankového účtu vo formáte IBAN, v inom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom.

Ako poznám, či je tovar na sklade alebo sa pre mňa bude vyrábať?

Nakoľko sa nachádzate na stránke výrobcu, označenie tovar na sklade v e-shope automaticky neznamená, že tovar je skutočne skladom. V prípade, že sa ušité plavky nachádzajú na sklade, nie je možné si objednať rozdielnu veľkosť podprsenky a nohavičiek. V ponuke bude len konkrétny set podprsenka + nohavičky v rovnakej veľkosti. Pri celých a pánskych plavkách je na tovar ktorý je skutočne na sklade písomne upozornené v texte popisu produktu. Pre takýto tovar sa vzťahujú aj podmienky vrátenia tovaru.

V prípade, že je možné si u daného výrobku objednať samostatne nohavičky a samostatne inú veľkosť podprsenky, tovar nie je na sklade, ale skladom je len materiál. V tomto prípade sa plavky budú pre Vás vyrábať na zákazku podľa vašich požiadaviek a takýto tovar nie je možné vrátiť späť.

Pri detských plavkách, celých dámskych plavkách a pánskych plavkách, bude informácia ak sa daný produkt nachádza na skalde zadaná pri popise produktu. V prípade, že sa v popise produktu nenachádza táto informácia, na sklade je len materiál a plavky sa budú vyrábať na zákazku.

REKLAMÁCIE 

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.ikab.sk môže kupujúci reklamovať písomne na adrese: IKAB – Ing. Andrej Brezovák Staničná 2, 91105 Trenčín alebo e-mailom: ikabplavky@gmail.com. Doklad pre reklamáciu musí obsahovať nasledovné náležitosti: – doklad o zaplatení (faktúra) kontakty na kupujúceho (tel., e-mail) – popis závady reklamovaného tovaru. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania produktov či škôd vzniknutých z neznalosti a neodborného použití.

Záručná doba na tovar je 2 roky. Reklamáciu je možné podať v tejto lehote. Reklamačná poriadok

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Spoločnosť IKAB – Ing. Andrej Brezovák (ďalej len „IKAB“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2.Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. IKAB zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).  Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.2. V prípade, že IKAB pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, kupujúci sa rozhodne, či ponúkaný dar príjme. Pretože dar nie je predaným tovarom, IKAB nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však IKAB o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré IKAB kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť IKAB všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.3 Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

  1. ktoré kupujúci spôsobil sám,
  2. o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru, tj. vady na ktoré predávajúci zretelne upozorňuje a tovar je z toho dôvodu ponúkaný ako zľavnený
  3. ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

2.4 Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný s vnútornými etiketami (označujúcimi materiálové zloženie a veľkostné číslo + značku IKAB – dôležité pre identifikáciu výrobku, bez týchto etikiet nemôže byť reklamácia akceptovaná a tovar bude vrátený späť), čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

2.5 Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe rady, návody na používanie a ošetrovanie.

3. Spôsob uplatnenia reklamácie

3.1 Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.

3.2 Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Ak sa jedná o tvarované lisované košíky plaviek, prosím  reklamovaný alebo vrátený tovar zasielajte v pevnom napríklad kartónovom obale, aby nedošlo k polámaniu a tým k znehodnoteniu výrobku. Za takéto znehodnotenie tovaru pri preprave, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu Ing. Brezovák Andrej – IKAB, Staničná 2, 91105 Trenčín.

3.3 S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru

4. Záručná doba

4.1 Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

4,2 Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

4.3 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

4.4 Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní od jej doručenia. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

5. Alternatívne riešenie sporov Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

NÁKUP BEZ RIZIKA

Kupujúci má právo vrátiť nepoužitý tovar do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu. Tovar je možné tiež vymeniť za inú veľkosť alebo farbu alebo za iný artikel. Peniaze za vrátený tovar budú odoslané podľa požiadavky zákazníka na Vašu adresu poštovou poukážkou, alebo ak si to prajete, na Váš účet – v tomto prípade nezabudnite uviesť číslo Vášho účtu v tvare IBAN spolu s vrátením tovarom! Reklamovaný alebo vrátený tovar môžete zaslať späť na adresu Ing. Brezovák Andrej – IKAB, Staničná 2, 91105 Trenčín Zákaznícky servis: V prípade objednávok, dotazov, pripomienok a sťažností sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Často kladené otázky

AKO SI MÔŽEM OBJEDNAŤ?

Objednávkou v e-shopu www.ikab.sk, e-mailom ikabplavky@gmail.com.

Kde nájdem výrobky značky IKAB? Sortiment značky IKAB nájdete na www.ikab.sk, u predajcov spodného prádla a športového oblečenia. Ako dlho pôsobí firma IKAB na trhu a kde vyrába svoj tovar? IKAB je slovenská firma pôsobiaca na trhu od roku 1991. Tovar sa vyrába výlučne na Slovensku z materiálov od Talianskych, Španielskych a Francúzskych dodávateľov. V zásade nevyrábame v Číne a neskrývame Čínske výrobky pod svojou značkou. Svoje produkty ponúkame obchodníkom po celom Slovensku aj Česku.

VYRÁBATE NA ZAKÁZKU?

V prípade špeciálnych požiadaviek, vyrábame aj tovar na mieru.

Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informujeme, že osobné údaje našich klientov sa nachádzajú v účtovnom systéme firmy IKAB. Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby IKAB, všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou  situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania a tel. čísla, čísla účtu).Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky,  sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy. Kupujúceho má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich, žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, o čom nás môže informovať písomne na adrese IKAB – Ing. Andrej Brezovák, Staničná 2, 91105 Trenčín alebo emailom na adresu ikabplavky@gmail.com. S osobnými údajmi firma nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť IKAB, – Ing. Andrej Brezovák, Staničná 2, 91105 Trenčín, IČO 33171866, zapísaná v Okresnom úrade v Trenčíne  odbor Živnostenský  a  ochrany  spotrebiteľa: č.j. ŽO 4324/1992-132, spis.č.: ŽO-2001/06562/00002 3KA. (ďalej len „spoločnosť IKAB“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť IKAB vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Katarínu Brezovákovú, e-mailová adresa ikabplavky@gmail.com, telefónne číslo 0905902468

2. Spracúvanie osobných údajov na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií 

Spoločnosť IKAB spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru a na účely vybavovania reklamácií  nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa,telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar, platbou za vrátený tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti IKAB)
Právnym základom spracúvania osobných údajov je pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IKAB je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru,  a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti IKAB.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • Kuriér DPD, Slovenská pošta a.s. ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi,
  • orgány finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti IKAB

3.  Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť IKAB spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IKAB je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.